ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของนักเรียนเก่าดีเด่น


ตลอดระยะเวลา 114 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนสร้างชื่อเสียงและคุณความดีแก่โรงเรียนมหาวชิราวุธมากมาย พวกเราชาวมหาฯ รุ่นหลังจึงควรศึกษาประวัติและยกย่องชื่นชมท่าน รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นนักเรียนที่ดีตามแบบรุ่นพี่ เพื่อให้สถาบันแห่งนี้ยังคงยิ่งใหญ่ตลอดไป ซึ่งบุคคลที่เราควรยกย่องชื่นชม ได้แก่

นักเรียนดีศรีมหาฯ และผลการเรียนดีปีการศึกษา 2551โฉมหน้านักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีศรีมหาวชิราวุธ ปีการศึกษา 2551
ผู้ที่ได้สร้างสรรค์คุณงามความดีสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจนได้รับรางวัล
สำคัญที่สุดในชีวิต เมื่อได้รับโอกาสเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ณ วังรื่นฤดี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552

ชมภาพข่าวการเข้ารับประทานรางวัลได้ที่นี่
และยังได้เข้าพบฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คนต้นแบบคนดีศรีมหาฯ
ณ บ้านสี่เสาเทเวศ โอกาสแบบนี้หาได้ยากนัก ใครอยากมีโอกาสแบบนี้
จงทำดีตั้งแต่วันนี้ ทำเลย!
นักเรียนดีศรีมหาวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2551 มีรายนามดังต่อไปนี้
นายชณัญ เจริญภักดี ชั้น ม.6/9 นักเรียนรางวัลพระราชทาน เรียนดี,กิจกรรมเด่น
นายศักดินา อัครเสนากุล ชั้น ม.6/12 นักเรียนด้านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
นางสาวธนิกานต์ พลฑา ชั้น ม.6/4 นักเรียนด้านกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์)
นายปริญญา พรมมา ชั้น ม.6/11 นักเรียนด้านกิจกรรมนาฏศิลป์
นายนัฐพงค์ รุ่งเรือง ชั้น ม.6/15 นักเรียนด้านกิจกรรมดนตรีไทย
นายวุฒิชัย ชัยชูด ชั้น ม.6/11 นักเรียนด้านวงโยธวาทิต
นายพงศกร เจริญเนตรกุล ชั้น ม.6/5 หัวหน้าหน่วยปจร.
นายธเนวัชร สุวรรณชาตรี ชั้น ม.6/5 หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ปจร.
นางสาวชิดชนก ทองมา ชั้น ม.6/10 คณะกรรมการนักเรียน
นางสาวริฏฐา เทพนิมิตร ชั้น ม.6/10 นักกีฬายิงปืน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ดังนี้
1. เด็กหญิงกนกพิชญ์ ปัจฉิมศิริ ม.3/1
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย เพ็งรักษ์ ม.3/1
3. เด็กหญิงวริศรา หนูผุด ม.3/1
4. เด็กหญิงปาเจรา เทพสงเคราะห์ ม.3/10
5. เด็กหญิงปิยฉัตร ปรัชญาชีวิน ม.3/10
6. เด็กหญิงสุดาพร สมสถาน ม.3/10
7. เด็กหญิงโยษิตา ตั้งทองสกุล ม.3/10

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
เกียรติบัตรดีเด่นด้านวิชาการ
1. นางสาวกานต์นัฐา เอื้ออนุกูลพงษ์ ม.6/1
2. นางสาวศรัญญา รัตนนรา ม.6/1
3. นายอรบิล พรหมจันทร์ ม.6/13
4. นางสาววิจิตรา อุตมะมุณีย์ ม.6/13
5. นายอรรถพล อุปลานนท์ ม.6/9
6. นายณัฐพล บุญช่วย ม.6/1
7. นางสาวสนิชนันท์ จินต์พิศุทธิ์ ม.6/8

เกียรติบัตรดีเด่นด้านกีฬา
1. นายยภัส สังข์ทอง ม.6/5
2. นายศิรสิทธิ์ ชื่นพาณิชยกุล ม.6/10

เกียรติบัตรดีเด่นด้านดนตรีไทย
1. นางสาวกนกวรรณ ขวัญยืน ม.6/3
2. นายรัฐณัฐ หังสพฤกษ์ ม.6/6
3. นายสรรค์วิช ชุมทอง ม.6/6
4. นายธนพล ชูแก้ว ม.6/15
5. นางสาวพัชรินทร์ ลีลาดเลา ม.6/15

เกียรติบัตรดีเด่นด้านดนตรีสากลและวงโยธวาธิต
1. นายธนัตถ์ ธนแก่น ม.6/10
2. นายพลพรรธน์ เจริญสกุลวงศ์ ม.6/10
3. นายพนาวุธ อรมุต ม.6/11
4. นายศิรวิทย์ พรหมเพศ ม.6/12
5. นายเทอดไท ฟองสุงแณ ม.6/14
6. นายนภดล ไชยสุก ม.6/15
7. นายธนาคาร วงษ์ศาโรจน์ ม.6/15
8. นายประสิทธิ์ ชาญประเสริฐกุล ม.6/15
9. นายปราณ ศุลกะนุเคราะห์ ม.6/15

เกียรติบัตรดีเด่นประเภทนาฏศิลป์
1. นางสาวมนทิรา สายสมุทร ม.6/13
2. นางสาวศิริยุคล คงปรีชา ม.6/4
3. นายนพรัตน์ ไชยสุขัง ม.6/14
4. นายฟาติน หวังกา ม.6/14
5. นางสาวพรกนก อัครพงศ์ ม.6/6
6. นางสาวณัฏฐา แคลลา ม.6/3
7. นางสาวกมลวรรณ สมจิตร์ ม.6/15

เกียรติบัตรดีเด่นด้านการช่วยเหลือโรงเรียน
1. นางสาวเปรมวดี ญาณวิชราพร ม.6/14
2. นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรมาก ม.6/7
3. นางสาวพิมพิมล พวงแก้ว ม.6/13
4. นางสาวปัถวี จุลรัตน์ ม.6/3
5. นางสาวปนัดดา เครือแก้ว
ม.6/10
6. นางสาวอรอุมา เพ็ชจำเนียร ม.6/3
7. นายชัชพล ศิริสังข์สุนทร ม.6/15
8. นางสาวสุธิศา ทรงไกรศรี ม.6/1
9. นางสาวอภิชญา ลิมปนะพิทยาธร ม.6/12


.

9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม 2552 21:15

  I like here school จัง
  ปีหน้าหนูก็จะเข้ามาสอบที่โรงเรียนมหาวชราวุธด้วยค่ะ
  และหนูตั้งใจว่าจะต้องสอบให้ได้เพื่อโรงเรียนดีๆค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ26 สิงหาคม 2552 03:17

  รักเด็กมหาจังวงโยอะ
  จาก ..ที่รัก

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2552 13:00

  ขอให้โรงเรียนมหาของเราจงเจริญต่อไปเรื่อย ๆ

  สู้ ๆน่ะครับน้องๆ

  เพราะพี่รู้ว่าถ้าเราได้มาเรียนที่นี้ ถึงใครจะว่าโรงเรียนเรายังไง


  แต่ถ้าเราตั้งใจเรียนแล้วเมื่อเราจบไป แล้วไปเรียนต่อมหาลัยเราจะรู้เลยว่าเรา

  ได้เปรียบคนอื่น ๆยังไง ทั้งปฏิบัตและทฎษดี ถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราไม่รู้กอตาม  จาก..เด็กหัวหน้าห้อง 6/5 รุ่น 111

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ8 กันยายน 2552 20:11

  น้องๆคะ สู้ๆนะคะพี่เชื่อว่าน้องทุกคนต้องทำได้ดั่งที่น้องหวังเอาไว้  พี่112จะเป็นกำลังใจให้เสมอคะ

  ตอบลบ
 5. ฝากประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าอีกคน พี่เคี้ยน ศราวุฒิ วัฒนกุลปัญญา (สกุลเดิม "แซ่ชิ้น") ซึ่งตอนนี้ได้เข้าร่วมประกวด Dream Star Search 2009 เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายชาย / หญิง ในรอบคัดเลือก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 พ.ย. 52 แต่ตอนนี้เป็นช่วงโหวตให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง 10 คนสุดท้าย ดูรายละเอียดได้ที่ www.speed-one.com วิธีโหวต โดยพิมพ์ MM เว้นวรรคตามด้วย D9 (เคี้ยน ศราวุฒิ) ส่งไปที่ 4689123 ขอกำลังใจจากน้องๆๆๆ มหาฯ ด้วยนะคะ ...จากผู้แจ้งข่าว

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2553 06:42

  ไม่เห็นจะเก่าอย่างชื่อหัวข้อเลย....

  นักเรียนเก่าๆไม่เห็นจะมี ??

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2553 06:43

  ไม่เห็นจะเก่าอย่างชื่อหัวข้อเลย..

  นักเรียนเก่าๆไม่เห็นจะมี ??

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2553 12:33

  ทำไมตอนอยู่ไม่ยักกะคิดถึง ตอนจากมานี้สิ สิ่งดีๆได้หวนกลับมา คิดถึงอย่างแรง!!!


  ม.6/5 รุ่น ๑๑๑

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ5 มีนาคม 2554 19:37

  นายธนัตถ์ ธนแก่น
  อยู่บ้านเลขที่..............123/4
  ตำบล...............สวนหัวใจ
  ซอย ................ฉัน.....รัก.....เทอ
  หมู่บ้าน............... รักน่ะ.....ฉึก..........ๆ.....................ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โทรไปน่ะ 0858943118 นายธนัตถ์

  ตอบลบ